Provincies komen met gezamenlijke visie op verkeersveiligheid

De twaalf provincies  hebben een gemeenschappelijke visie op verkeersveiligheid opgesteld. Die staat beschreven in het Visiedocument Verkeersveiligheid Provincies, voor de periode 2015-2019. De visie is gebaseerd op de collegeprogramma’s van alle provincies. Iedere provincie is en blijft verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in de eigen regio, maar met het visiedocument kunnen de provincies effectiever en efficiënter verkeersveiligheidsbeleid maken.

Verkeersveiligheid op de provinciale wegen is voor alle provincies een belangrijk punt. Er vallen jaarlijks honderden verkeersslachtoffers, ook op provinciale wegen. De provincies streven naar zo weinig mogelijk ongevallen. Zij hebben zich daarom gebonden aan de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020.

Proactief beleid

In het gezamenlijke visiedocument staat dat de provincies de verkeersveiligheid actief blijven verbeteren. Hun ‘vision statement’ daarbij is dat iedere verkeersdeelnemer veilig thuis moet komen. De provincies voelen zich daarvoor verantwoordelijk en willen daar op een transparante en kosteneffectieve wijze aan werken. Ze willen daarbij een meer proactief beleid gaan voeren: sturen op risico’s in plaats van reageren op verkeersongevallen. Er wordt gewerkt volgens de 3E-aanpak: engineering, education en enforcement (infrastructuur, educatie en handhaving). Daarbij richten de provincies zich op vier belangrijke punten/groepen in het verkeer: alcohol, snelheidsgedrag, fietsers en ouderen. Deze vier speerpunten worden nog uitgewerkt naar een gezamenlijke agenda, als onderdeel van de nog op te stellen Agenda Kennisontwikkeling en Uitvoering.