Openbaar Ministerie

Het parket Noord-Nederland is verantwoordelijk voor de aansturing van kwalitatief hoogwaardige (verkeers)handhaving in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Het uitgangspunt is dat de handhaving in principe ‘informatiegestuurd’ moet plaatsvinden, dat de handhaving altijd tijdelijk is en dat handhaving het sluitstuk is van een geïntegreerde aanpak om de verkeersveiligheid te vergroten en/of gesignaleerde knelpunten weg te nemen. We werken daarbij volgens door het Openbaar Ministerie ontwikkelde beleidskaders en richtlijnen.

In samenwerking met partners (wegbeheerders, provincie, gemeenten en politie) wordt een werkbaar en transparant model voor ‘informatiegestuurde (verkeers)handhaving in Noord-Nederland ontwikkeld en geïmplementeerd. Deelname van het parket Noord-Nederland aan het ROF, het VVB-Drenthe en VVB-Groningen is hiervoor essentieel om de gemeenten in de regio efficiënt te bereiken. De actoren binnen het veld ‘integrale veiligheid’ worden bereikt via de beleidsofficieren, de BT-officieren en hun medewerk(st)ers van het parket Noord-Nederland.

Daarnaast initieert het parket Noord-Nederland:

  • 2x per jaar overleg met wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies en politie) over de actuele stand van zaken wart betreft de verkeersveiligheid, mogelijke handhavingsprogramma’s en –projecten;
  • 2x per jaar overleg met de politie over het Werkplan Verkeershandhaving (opstellen en uitvoeren), regionale/lokale plannen van aanpak, de handhavingsresultaten en effecten van lopende programma’s en projecten.

Het parket Noord-Nederland concentreert zich verder op de vervolging en afhandeling van ernstige ongevallen en vervolging en afhandeling van art. 5 en 6 WvW-feiten.