Basisschool De Delta in Zevenhuizen stelt verkeerseducatieplan vast

Om haar verkeersonderwijs verder te structureren en doelen te benoemen, heeft De Delta de afgelopen periode gewerkt aan een verkeerseducatieplan. 

Dit plan is nu door de medezeggenschapsraad van de school vastgesteld. In het plan is aandacht voor de wisselwerking met ouders, de school-thuisroute, de relatie met de kerndoelen verkeer, de schoolomgeving, de lesmethode en praktische verkeerseducatie activiteiten. Met het vaststellen van dit plan is de school uitstekend op koers richting het verkeersveiligheidslabel. De verkeerseducatieplannen van De Windroos en Het Anker in Zuidhorn hebben als inspiratiebron gediend. 

In het plan is nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van ouders en hun rol in de verkeersopvoeding. Met ouders zijn eerder succesvol afspraken gemaakt over de te nemen school-thuisroutes, parkeren en wachtplaatsen bij het uitgaan van de school. Verkeersouders denken mee over te organiseren verkeersactiviteiten en via de nieuwsbrief en incidenteel via ouderavonden worden ouders geïnformeerd over verkeersknelpunten of verkeersactiviteiten.
De school stelt dat ouders een voorbeeldfunctie hebben die zeer bepalend is voor het verkeersgedrag van hun kinderen. Zij kunnen kinderen al  jong leren hoe zij zich in het verkeer horen te gedragen. De Delta ziet daarom graag dat vervoer per auto naar en van onze school zoveel mogelijk wordt beperkt.

Het verkeerseducatie plan is rechts op de pagina te openen (zie bijlage)